obsługa kadr saska kępaPROWADZENIE SPRAW KADROWYCH

 • sporządzanie list płac osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • obliczanie należnych wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego płatnych przez pracodawcę, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w nocy, urlopy, ekwiwalentów i odpraw wynikających z przepisów prawa,
 • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie, rezydentów i nierezydentów podatkowych w Polsce,
 • sporządzanie informacji i elektronicznych przelewów kwot wynagrodzeń do wypłaty,
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń,
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • sporządzanie miesięcznych informacji i przelewów kwot podatków (PIT4R, PIT8A) oraz składek ZUS do zapłaty za dany okres,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA),
 • sporządzanie deklaracji rocznych podatku od osób fizycznych (PIT 4R, PIT8AR, PIT11),
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej.
 • elektroniczne przesyłanie dokumentów do ZUS i Urzędów Skarbowych,
 • reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym,
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z podpisywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
 • sporządzanie aneksów do umów o pracę,
 • informowanie o terminach badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • przygotowywanie skierowań na badania lekarskie wstępne i okresowe,
 • wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach,
 • sporządzanie świadectw pracy,